Dine rettigheder

I denne informationsmeddelelse sammenfattes de regler for skadesansvar som udfærdiges af EG-lufttrafikselskab ifølge fællesskabslovgivningen og Montreal-konventionen.

Erstatning ved dødsfald eller kropsskade
Der er ingen økonomiske grænser for skadesansvaret ved passagerers kropsskade eller dødsfald. For skader op til 100.000 SDR (ca. beløb i lokal valuta) kan flyselskabet ikke bestride erstatningskrav. Hvis beløbet er højere kan flyselskabet modsætte sig krav hvis det kan bevise at det ikke har forvoldt skaden.

Forskudsbetalinger
Hvis en passagerer dør eller skades skal flyselskabet betale det forskud som behøves for at tilgodese umiddelbare økonomiske behov inden 15 dage er gået fra at den person som har ret til erstatning er blevet identificeret. En sådan forskudsbetaling skal ved dødsfald være mindst 16.000 SDR (ca. beløb i lokal valuta).

Forsinkelser af passagerer
Ved forsinkelser af passagerer er flyselskabet skadesansvarligt, hvis det ikke har udført alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller hvis det var umuligt for det at udføre sådanne forholdsregler. Skadesansvaret ved forsinkelser af passagerer er begrænset til 4.694 SDR (ca. beløb i lokal valuta). Forsinkelser af bagage ved forsinkelser af bagage er´flyselskabet skadesansvarligt, hvis det ikke  har udført alle rimelige forholdsregler for at undgå skaderne eller hvis det var umuligt for det at udføre sådanne forholdsregler. Skadesansvaret ved forsinkelser af bagage er begrænset til 1.131 SDR (ca. beløb i den lokale valuta).

Ødelagt, mistet eller skadet bagage
Flyselskabet er ansvarligt for skade ved mistet eller ødelagt bagage på op til 1.131 SDR (ca. beløb i lokal valuta). Hvad gælder indchecket bagage er flyselskabet skadesansvarligt selv om det ikke har forvoldt skaden, bortset fra hvor bagagen var defekt. Hvad gælder håndbagage, er flyselskabet skadesansvarligt udelukkende hvis det har forvoldt skaden.

Højere grænser for bagage
En passagerer kan få ret til en højere økonomisk grænse for skadesansvar ved at lave en separat forklaring senest ved indcheckningen og gennem at betale en tillægsafgift.

Klager angående bagage
Hvis bagagen er beskadiget, mistet eller ødelagt, skal passageren snarest muligt skriftligt klage hos flyselskabet. Ved skade på inchecket rejsegods, skal passageren skriftligt klage indenfor 7 dage, og ved forsinkelse indenfor 21 dage, i begge tilfælde fra den dag hvor bagagen stilles til passagerens rådighed.

Udøvende og aftalebindende flyselskabs skadesansvar
Hvis det flyselskab som faktisk udfører flyvningen ikke er det samme som det samarbejdende flyselskab, har passageren ret til at rette en klage eller et erstatningskrav til det ene flyselskab. Hvis et flyselskabs navn eller kode er angivet på billetten, er dette flyselskab det aftalebindende flyselskab.

Tidsfrist for at anke sagen
Sagen om erstatning skal til en domstol inden 2 år fra den dag luftfartøjet ankom eller burde være ankommet.

Grunden til informationen
Grunden til de ovenfor beskrevne regler er Montreal-konventionen af den 28. maj 1999, som gennemførtes i fællesskab gennem forordning (EG) nr. 2027/97, ændret gennem forordning (EG) nr. 889/2002 og medlemsstaternes nationale lovgivning.

EU-forordning 261/2004

I tilfælde af reklamationer, kontakt venligst vores kundeservice.